flowered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flowered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flowered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flowered.

Từ điển Anh Việt

 • flowered

  /flowered/

  * tính từ

  (thực vật học) có hoa, ra hoa

  hoa (vải, lụa...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flowered

  Similar:

  bloom: produce or yield flowers

  The cherry tree bloomed

  Synonyms: blossom, flower

  floral: resembling or made of or suggestive of flowers

  an unusual floral design