flowered tile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flowered tile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flowered tile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flowered tile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flowered tile

    * kỹ thuật

    gạch hoa