current nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

current nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm current giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của current.

Từ điển Anh Việt

 • current

  /'kʌrənt/

  * danh từ

  dòng (nước); luồng (gió, không khí); (điện học) dòng điện

  direct current: dòng điện một chiều

  alternative current: dòng điện xoay chiều

  dòng, luồng, chiều, hướng (dư luận, tư tưởng...)

  the current of time: dòng thời gian

  the current of thought: luồng tư tưởng

  against the current

  ngược dòng

  to breast the current

  đi ngược dòng

  to go with the current

  đi theo dòng, đi xuôi dòng

  * tính từ

  hiện hành, đang lưu hành

  current money: tiền đang lưu hành

  phổ biến, thịnh hành, thông dụng

  current opinions: ý kiến (quan điểm) phổ biến

  hiện thời, hiện nay, này

  the current month: tháng này

  the current issue: số (báo) kỳ này

  to go (pass, run) current

  được thừa nhận, được dư luận chung công nhận là đúng (là thật)

 • current

  (Tech) dòng; dòng (điện), điện lưu (A); cường độ; đang dùng/làm, hiện taị [tt]

 • current

  dòng || hiện hành

  action c. dòng tác dụng

  anode c. dòng anốt

  alternating c. dòng xoay chiều

  convection c. dòng đối lưu

  eddy c.s dòng xoáy

  direct c. dòng không đổi, dòng một chiều

  displacement c. dòng hỗn hợp; (vật lí) dòng điện tích

  filament c. dòng nung

  four c. dòng bốn chiều

  leakage c. dòng (điện) rò

  secondary c. dòng thứ cấp

  standing c. dòng nghỉ

  tidal c. dòng thuỷ triều

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • current

  a flow of electricity through a conductor

  the current was measured in amperes

  Synonyms: electric current

  a steady flow of a fluid (usually from natural causes)

  the raft floated downstream on the current

  he felt a stream of air

  the hose ejected a stream of water

  Synonyms: stream

  occurring in or belonging to the present time

  current events

  the current topic

  current negotiations

  current psychoanalytic theories

  the ship's current position

  Antonyms: noncurrent

  Similar:

  stream: dominant course (suggestive of running water) of successive events or ideas

  two streams of development run through American history

  stream of consciousness

  the flow of thought

  the current of history

  Synonyms: flow