flow in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flow in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flow in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flow in.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flow in

    * kỹ thuật

    chảy đến

    chảy vào