gap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gap.

Từ điển Anh Việt

 • gap

  /gæp/

  * danh từ

  lỗ hổng, kẽ hở

  a gap in the hedge: lỗ hổng ở hàng rào

  chỗ trống, chỗ gián đoạn, chỗ thiếu sót

  a gap in a conversation: chỗ gián đoạn trong câu chuyện

  a gap in one's knowledge: chỗ thiếu sót trong kiến thức, lỗ hổng trong kiến thức

  đèo (núi)

  (quân sự) chỗ bị chọc thủng (trên trận tuyến)

  (kỹ thuật) khe hở, độ hở

  (hàng không) khoảng cách giữa hai tầng cánh (máy bay)

  sự khác nhau lớn (giữa ý kiến...)

  to fill (stop, supply) a gap

  lấp chỗ trống, lấp chỗ thiếu sót

 • gap

  (Tech) khe; khoảng cách, trống; bộ phóng điện; cầu nổ; chỗ gián đoạn, dải cấm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gap

  * kinh tế

  khoảng giãn cách

  khoảng trống

  mức chênh lệch

  * kỹ thuật

  độ chênh lệch

  độ hở

  độ lỏng lẻo

  đường rãnh

  kẽ

  kẽ hở

  khe

  khe đầu từ

  khe giáp mối

  khe hẹp

  khe phóng điện

  khe ren

  khoảng cách

  khoảng cách hở

  khoảng hở (rơle)

  khoảng thời gian

  khoảng trống

  rãnh ren

  sự cách biệt

  thung lũng hẹp

  vấu cặp

  giao thông & vận tải:

  đèo (qua núi)

  khe vùng

  điện lạnh:

  khe bảo vệ

  khoảng (trống)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gap

  a conspicuous disparity or difference as between two figures

  gap between income and outgo

  the spread between lending and borrowing costs

  Synonyms: spread

  a narrow opening

  he opened the window a crack

  Synonyms: crack

  a difference (especially an unfortunate difference) between two opinions or two views or two situations

  make an opening or gap in

  Synonyms: breach

  Similar:

  opening: an open or empty space in or between things

  there was a small opening between the trees

  the explosion made a gap in the wall

  col: a pass between mountain peaks

  break: an act of delaying or interrupting the continuity

  it was presented without commercial breaks

  there was a gap in his account

  Synonyms: interruption, disruption