crack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crack.

Từ điển Anh Việt

 • crack

  /kræk/

  * tính từ

  (thông tục) cừ, xuất sắc

  a crack oar: tay chèo cừ

  a crack shot: tay súng giỏi

  crack unit: đơn vị xuất sắc, đơn vị thiện chiến

  * ngoại động từ

  quất (roi) đét đét; búng (ngón tay) kêu tanh tách, bẻ (đốt ngón tay) kêu răng rắc

  làm nứt, làm rạn, làm vỡ, kẹp vỡ

  to crack a glass

  làm rạn một cái tách

  to crack a skull: đánh vỡ sọ

  làm tổn thương

  to crack someone's credit (reputation): làm tổn thương danh dự của ai

  (kỹ thuật) làm crackinh (dầu hoả...)

  * nội động từ

  kêu răng rắc, kêu đen đét, nổ giòn

  nứt nẻ, rạn nứt, vỡ, gãy ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  that board has cracked in the sun: mảnh gỗ ấy nứt ra dưới ánh nắng

  imperialism is cracking everywhere: chủ nghĩa đế quốc rạn nứt khắp nơi

  his voice begins to crack: nó bắt đầu vỡ tiếng

  nói chuyện vui, nói chuyện phiếm

  to crack sown on

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đàn áp thẳng tay

  to crack up

  tán dương, ca ngợi (ai)

  vỡ nợ, phá sản

  kiệt sức

  khoe khoang, khoác lác, huênh hoang, nói phách

  to crack a bottle with someone

  mở một chai rượu uống hết với ai

  to crack a crib

  (từ lóng) đào ngạch vào ăn trộm, nạy cửa vào ăn trộm

  to crack a joke

  nói đùa một câu

  a hard nut to crack

  (xem) nut

 • crack

  (cơ học) làm nứt, làm nứt thành khe

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • crack

  * kỹ thuật

  đường nứt

  đường sọc sợi ngang

  khe nứt

  làm nứt

  làm nứt thành khe

  làm rạn

  nứt

  nứt nẻ

  nứt rạn

  mạch nhỏ

  rạn nứt

  rạn nứt (mặt sơn)

  sự gãy

  sự hỏng

  sự nứt

  vằn sợi

  vết nứt

  vết rạn

  vết rạn/vết nứt

  vệt tách sợi

  xây dựng:

  sự loang sơn

  dệt may:

  vệt xô sợi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • crack

  a long narrow opening

  Synonyms: cleft, crevice, fissure, scissure

  a sudden sharp noise

  the crack of a whip

  he heard the cracking of the ice

  he can hear the snap of a twig

  Synonyms: cracking, snap

  a blemish resulting from a break without complete separation of the parts

  there was a crack in the mirror

  a purified and potent form of cocaine that is smoked rather than snorted; highly addictive

  Synonyms: crack cocaine, tornado

  a usually brief attempt

  he took a crack at it

  I gave it a whirl

  Synonyms: fling, go, pass, whirl, offer

  become fractured; break or crack on the surface only

  The glass cracked when it was heated

  Synonyms: check, break

  make a very sharp explosive sound

  His gun cracked

  hit forcefully; deal a hard blow, making a cracking noise

  The teacher cracked him across the face with a ruler

  break partially but keep its integrity

  The glass cracked

  gain unauthorized access computers with malicious intentions

  she cracked my password

  crack a safe

  tell spontaneously

  crack a joke

  cause to become cracked

  heat and light cracked the back of the leather chair

  reduce (petroleum) to a simpler compound by cracking

  break into simpler molecules by means of heat

  The petroleum cracked

  Similar:

  gap: a narrow opening

  he opened the window a crack

  crevice: a long narrow depression in a surface

  Synonyms: cranny, fissure, chap

  shot: a chance to do something

  he wanted a shot at the champion

  wisecrack: witty remark

  Synonyms: sally, quip

  fracture: the act of cracking something

  Synonyms: cracking

  snap: make a sharp sound

  his fingers snapped

  break through: pass through (a barrier)

  Registrations cracked through the 30,000 mark in the county

  snap: break suddenly and abruptly, as under tension

  The pipe snapped

  crack up: suffer a nervous breakdown

  Synonyms: crock up, break up, collapse

  ace: of the highest quality

  an ace reporter

  a crack shot

  a first-rate golfer

  a super party

  played top-notch tennis

  an athlete in tiptop condition

  she is absolutely tops

  Synonyms: A-one, first-rate, super, tiptop, topnotch, top-notch, tops