crackle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crackle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crackle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crackle.

Từ điển Anh Việt

 • crackle

  /'krækl/

  * danh từ ((cũng) crackling)

  tiếng tanh tách, tiếng răng rắc, tiếng lốp bốp

  da rạn (đồ sứ); đồ sứ da rạn ((cũng) crackle china)

  * nội động từ

  kêu tanh tách, kêu răng rắc, kêu lốp bốp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • crackle

  * kinh tế

  lát mỏng rán giòn

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  men rạn

  y học:

  tiếng răng rắc, tiếng lép bép

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • crackle

  the sharp sound of snapping noises

  Synonyms: crackling, crepitation

  glazed china with a network of fine cracks on the surface

  Synonyms: crackleware, crackle china

  to become, or to cause to become, covered with a network of small cracks

  The blazing sun crackled the desert sand

  having the surface decorated with a network of fine cracks, as in crackleware

  a crackle glaze

  Similar:

  crepitate: make a crackling sound

  My Rice Krispies crackled in the bowl

  crunch: make a crushing noise

  his shoes were crunching on the gravel

  Synonyms: scranch, scraunch