crackleware nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crackleware nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crackleware giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crackleware.

Từ điển Anh Việt

 • crackleware

  * danh từ

  sứ men rạn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • crackleware

  Similar:

  crackle: glazed china with a network of fine cracks on the surface

  Synonyms: crackle china