crackled corn separator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crackled corn separator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crackled corn separator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crackled corn separator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crackled corn separator

    * kinh tế

    máy phân loại ngô mảnh