whirl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whirl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whirl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whirl.

Từ điển Anh Việt

 • whirl

  /w :l/

  * danh từ

  sự xoay tít, sư xoáy, sự quay lộn

  gió cuốn, gió lốc

  a whirl of dust: làn bụi cuốn

  (nghĩa bóng) sự hoạt động quay cuồng

  the whirl of modern life in a city: sự hoạt động quay cuồng của cuộc sống hiện đại trong một thành phố

  to be in a whirl

  quay cuồng (đầu óc)

  to give something a whirl

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thử một vật gì, đưa một vật gì ra thử

  * nội động từ

  xoay tít, xoáy, quay lộn

  lao đi, chạy nhanh như gió

  quay cuồng (đầu óc); chóng mặt

  * ngoại động từ

  làm cho xoay tít, làm xoáy, làm quay lộn

  cuốn đi

  to whirl along

  lao đi, cuốn đi, chạy nhanh như gió

  to whirl down

  xoáy cuộn rồi ri xuống

 • whirl

  chuyển động xoáy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • whirl

  * kỹ thuật

  độ xoáy

  gió xoáy

  sự chuyển động xoáy

  sự xoáy

  xoáy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • whirl

  confused movement

  he was caught up in a whirl of work

  a commotion of people fought for the exits

  Synonyms: commotion

  the shape of something rotating rapidly

  Synonyms: swirl, vortex, convolution

  cause to spin

  spin a coin

  Synonyms: birl, spin, twirl

  fly around

  The clothes tumbled in the dryer

  rising smoke whirled in the air

  Synonyms: tumble, whirl around

  Similar:

  crack: a usually brief attempt

  he took a crack at it

  I gave it a whirl

  Synonyms: fling, go, pass, offer

  spin: the act of rotating rapidly

  he gave the crank a spin

  it broke off after much twisting

  Synonyms: twirl, twist, twisting

  twirl: turn in a twisting or spinning motion

  The leaves swirled in the autumn wind

  Synonyms: swirl, twiddle

  eddy: flow in a circular current, of liquids

  Synonyms: purl, whirlpool, swirl

  spin: revolve quickly and repeatedly around one's own axis

  The dervishes whirl around and around without getting dizzy

  Synonyms: spin around, reel, gyrate