whirling speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whirling speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whirling speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whirling speed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whirling speed

    * kỹ thuật

    tốc độ tối đa