whirling dervish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whirling dervish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whirling dervish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whirling dervish.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • whirling dervish

    a dervish whose actions include ecstatic dancing and whirling

    Synonyms: whirler

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).