twirl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twirl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twirl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twirl.

Từ điển Anh Việt

 • twirl

  /twə:l/

  * danh từ

  sự quay nhanh, sự xoay nhanh

  vòng xoắn, cuộn

  twirls of smoke: những làn khói cuồn cuộn

  nét viết uốn cong

  * động từ

  quay nhanh, xoay nhanh

  to twirl a wheel round: quay nhanh bánh xe

  the wheel twirls: bánh xe quay nhanh

  làm quăn, xoắn, vân vê

  to twirl one's moustache: vân vê râu mép

  to twirl one's thumbs

  nghịch nghịch ngoáy ngoáy hai ngón tay cái

  ngồi rồi, ngồi không

  to twirl someone round one's finger

  (nghĩa bóng) bắt ai làm gì phải theo nấy, lấy dây xỏ mũi ai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • twirl

  turn in a twisting or spinning motion

  The leaves swirled in the autumn wind

  Synonyms: swirl, twiddle, whirl

  Similar:

  kink: a sharp bend in a line produced when a line having a loop is pulled tight

  Synonyms: twist

  spin: the act of rotating rapidly

  he gave the crank a spin

  it broke off after much twisting

  Synonyms: twist, twisting, whirl

  whirl: cause to spin

  spin a coin

  Synonyms: birl, spin