whirl tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whirl tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whirl tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whirl tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whirl tube

    * kỹ thuật

    ống khí động

    xây dựng:

    ống khí động học