whirligig beetle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whirligig beetle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whirligig beetle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whirligig beetle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • whirligig beetle

    aquatic beetle that circles rapidly on the water surface

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).