whirlwind of dust nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whirlwind of dust nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whirlwind of dust giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whirlwind of dust.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whirlwind of dust

    * kỹ thuật

    lốc bụi