whirlwind pillars of dust nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whirlwind pillars of dust nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whirlwind pillars of dust giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whirlwind pillars of dust.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whirlwind pillars of dust

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cột lốc bụi