whirl wind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whirl wind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whirl wind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whirl wind.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whirl wind

    * kỹ thuật

    gió lốc