reel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reel.

Từ điển Anh Việt

 • reel

  /ri:l/

  * danh từ

  guồng (quay tơ, đánh chỉ)

  ống, cuộn (để cuốn chỉ, dây câu, phim...)

  a reel of cotton thread: một ống (cuộn) chỉ sợi

  a picture in eight reels: một cuộn phim gồm có tám cuộn

  (kỹ thuật) tang (để cuộn dây)

  off the reel

  không ngừng, liên tiếp, liên tục, không gián đoạn; trơn tru

  * ngoại động từ

  quấn (chỉ, dây, phím) vào ống, quấn vào cuộn ((cũng) to reel in, to reel up)

  * nội động từ

  quay (như guồng quay tơ)

  kêu sè sè (như guồng quay tơ) (dế, cào cào...)

  to reel off

  tháo (chỉ) ra khỏi ống, tháo ra khỏi cuộn

  (nghĩa bóng) thuật lại lưu loát trơn tru, đọc lại lưu loát trơn tru

  * danh từ

  điệu vũ quay (ở Ê-cốt)

  nhạc cho điệu vũ quay (ở Ê-cốt)

  * nội động từ

  nhảy điệu vũ quay

  * danh từ

  sự quay cuồng

  sự lảo đảo, sự loạng choạng

  * nội động từ

  quay cuồng

  everything reels before his eyes: mọi vật quay cuồng trước mắt nó

  chóng mặt, lảo đảo, choáng váng

  my head reels: đầu tôi choáng váng; tôi chóng mặt lảo đảo

  đi lảo đảo, loạng choạng

  to reel to and fro like a drunken man: đi lảo đảo như người say rượu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • reel

  * kinh tế

  guồng

  tang

  thùng quay

  * kỹ thuật

  cuốn

  cuộn

  cuộn (dây)

  cuộn băng

  cuộn cảm

  cuộn dây

  guồng

  lô cuộn máy xeo

  lõi cuốn

  lõi quấn

  lõi quấn dây

  ống cuộn

  quấn

  xây dựng:

  bô bin

  bôbin

  lõi, trục cuốn dây

  điện:

  lõi quấn (dây)

  rulô

  trục quấn

  hóa học & vật liệu:

  trục quấn tang

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • reel

  a roll of photographic film holding a series of frames to be projected by a movie projector

  music composed for dancing a reel

  winder consisting of a revolving spool with a handle; attached to a fishing rod

  a lively dance of Scottish Highlanders; marked by circular moves and gliding steps

  Synonyms: Scottish reel

  wind onto or off a reel

  Similar:

  bobbin: a winder around which thread or tape or film or other flexible materials can be wound

  Synonyms: spool

  virginia reel: an American country dance which starts with the couples facing each other in two lines

  stagger: walk as if unable to control one's movements

  The drunken man staggered into the room

  Synonyms: keel, lurch, swag, careen

  spin: revolve quickly and repeatedly around one's own axis

  The dervishes whirl around and around without getting dizzy

  Synonyms: spin around, whirl, gyrate