keel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

keel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm keel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của keel.

Từ điển Anh Việt

 • keel

  /ki:k/

  * danh từ

  sà lan (chở) than

  * danh từ

  sống tàu thuỷ, sống thuyền

  on an even keel: không tròng trành, không nghiêng ngả; (nghĩa bóng) vững chắc, yên

  to lay down a keel: khởi công đóng một chiếc tàu (thuyền)

  (thơ ca) tàu thuỷ, thuyền

  * động từ

  lật úp (tàu, thuyền)

  to keel over

  lật úp (tàu, thuyền)

  (nghĩa bóng) lật đổ nhào; bị đổ nhào, ngã đổ nhào; bất thần ngất đi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • keel

  * kinh tế

  kin

  sống tàu

  sống tàu thủy

  sống thuyền

  xà lan chở than

  * kỹ thuật

  định vị

  sống đuôi

  sống thuyền

  xây dựng:

  orơ đỏ

  sống tàu thủy

  giao thông & vận tải:

  sống bụng

  sống đáy tàu

  sống đứng

  sống lưng

  hóa học & vật liệu:

  sống tàu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • keel

  a projection or ridge that suggests a keel

  the median ridge on the breastbone of birds that fly

  one of the main longitudinal beams (or plates) of the hull of a vessel; can extend vertically into the water to provide lateral stability

  Similar:

  stagger: walk as if unable to control one's movements

  The drunken man staggered into the room

  Synonyms: reel, lurch, swag, careen