swag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swag.

Từ điển Anh Việt

 • swag

  /swæg/

  * danh từ

  (từ lóng) của ăn cắp, của ăn cướp, của phi nghĩa

  (từ lóng) thắng lợi (đạt được bằng mánh khoé chính trị)

  (Uc) gói quần áo (của thợ mổ...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • swag

  * kinh tế

  đồ ăn cắp

  đồ phi nghĩa

  tang vật

  * kỹ thuật

  chỗ vòng (đường ống)

  cong

  oằn

  sự sụt lún

  sự võng

  hóa học & vật liệu:

  vùng lầy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • swag

  valuable goods

  a bundle containing the personal belongings of a swagman

  sway heavily or unsteadily

  Similar:

  loot: goods or money obtained illegally

  Synonyms: booty, pillage, plunder, prize, dirty money

  sag: droop, sink, or settle from or as if from pressure or loss of tautness

  Synonyms: droop, flag

  stagger: walk as if unable to control one's movements

  The drunken man staggered into the room

  Synonyms: reel, keel, lurch, careen