swage nipple nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swage nipple nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swage nipple giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swage nipple.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swage nipple

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khoớp nối dập