swage anvil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swage anvil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swage anvil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swage anvil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swage anvil

    * kỹ thuật

    đe dập