swage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swage.

Từ điển Anh Việt

 • swage

  /sweidʤ/

  * danh từ

  (kỹ thuật) khuôn rập, khuôn ép

  * ngoại động từ

  (kỹ thuật) rập nóng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • swage

  * kỹ thuật

  chảy dập

  chồn

  dập nóng

  khuôn dập

  khuôn đột

  khuôn dưới

  khuôn rèn

  khuôn tĩnh

  rèn khuôn

  sự dập nóng

  sự rèn khuôn

  cơ khí & công trình:

  tháo đinh tán

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • swage

  form metals with a swage

  Synonyms: upset

  Similar:

  upset: a tool used to thicken or spread metal (the end of a bar or a rivet etc.) by forging or hammering or swaging