flag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flag.

Từ điển Anh Việt

 • flag

  /'flæg/

  * danh từ

  (thực vật học) cây irit

  * danh từ

  phiến đá lát đường ((cũng) flag stone)

  (số nhiều) mặt đường lát bằng đá phiến

  * ngoại động từ

  lát bằng đá phiến

  * danh từ

  lông cánh (chin) ((cũng) flag feather)

  * danh từ

  cờ

  to hoist the flag: kéo cờ trên đất mới khám phá

  (hàng hải) cờ lệnh (trên tàu có hàng đô đốc)

  đuôi cờ (của một loại chó săn)

  to boist one's flag

  nhận quyền chỉ huy

  to strike one's flag

  từ bỏ quyền chỉ huy

  hạ cờ đầu hàng

  * ngoại động từ

  trang hoàng bằng cờ; treo cờ

  ra hiệu bằng cờ

  đánh dấu bằng cờ

  * nội động từ

  yếu đi, giảm sút; héo đi

  never flagging enthusiasm: nhiệt tình không bao giờ giảm sút

  lả đi

  trở nên nhạt nhẽo

  conversation is flagging: câu chuyện trở nên nhạt nhẽo, câu chuyện trở nên rời rạc

 • flag

  (Tech) cờ hiệu; ký hiệu, dấu hiệu; bộ chỉ báo; biểu tượng; bộ chắn sáng hình bóng (trong gương)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flag

  * kinh tế

  cờ hiệu

  đồ thị (dạng ngọn cờ)

  thuyền kỳ

  thuyền tịch

  * kỹ thuật

  bộ chỉ báo

  đá lát đường

  dán nhãn

  dấu hiệu

  lớp đá

  lớp đá lát

  lớp đá mỏng

  nhãn

  phiến đá

  tấm lát đường

  toán & tin:

  dán cờ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flag

  emblem usually consisting of a rectangular piece of cloth of distinctive design

  a rectangular piece of fabric used as a signalling device

  Synonyms: signal flag

  stratified stone that splits into pieces suitable as paving stones

  Synonyms: flagstone

  a conspicuously marked or shaped tail

  communicate or signal with a flag

  provide with a flag

  Flag this file so that I can recognize it immediately

  decorate with flags

  the building was flagged for the holiday

  Similar:

  masthead: a listing printed in all issues of a newspaper or magazine (usually on the editorial page) that gives the name of the publication and the names of the editorial staff, etc.

  iris: plants with sword-shaped leaves and erect stalks bearing bright-colored flowers composed of three petals and three drooping sepals

  Synonyms: fleur-de-lis, sword lily

  pin: flagpole used to mark the position of the hole on a golf green

  sag: droop, sink, or settle from or as if from pressure or loss of tautness

  Synonyms: droop, swag

  ease up: become less intense

  Synonyms: ease off, slacken off