sag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sag.

Từ điển Anh Việt

 • sag

  /sæg/

  * danh từ

  sự lún xuống, sự võng xuống; sự cong xuống

  sự chùng (dây)

  (thương nghiệp) sự sụt giá, sự hạ giá

  (hàng hải) sự trôi giạt về phía dưới gió

  * ngoại động từ

  làm lún xuống, làm võng xuống; làm cong xuống

  làm chùng

  * nội động từ

  lún xuống, võng xuống; cong xuống

  nghiêng hẳn về một bên, lệch hẳn về một bên

  gate sags: cửa bị nghiêng hẳn về một bên

  dãn ra, chùng

  stretched rope sags: dây căng chùng lại

  (thương nghiệp) hạ giá, xuống giá

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sút kém (tinh thần, sức khoẻ...)

  hải to sag to leeward: trôi giạt về phía dưới gió

 • sag

  (kỹ thuật) độ võng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sag

  * kinh tế

  hạ sụt giảm

  hạ xuống

  lắng

  sự hạ

  sụt giá

  sụt giảm (giá cả, giá trị...)

  sụt xuống

  * kỹ thuật

  chỗ thấp

  chùng

  độ lún

  độ võng

  độ võng (của cáp treo)

  làm chùng

  làm lún

  làm trũng

  làm võng

  lún

  mũi tên

  rung

  sự chùng

  sự lún

  sự oằn

  sự thắt tiết diện

  uốn

  uốn xuống

  võng

  võng xuống

  vùng trũng

  xây dựng:

  bộ phận lõm

  đường cong, đường lõm

  giao thông & vận tải:

  chạy lệch hướng (tàu thủy)

  cơ khí & công trình:

  đập (đai truyền)

  sự xiên

  điện tử & viễn thông:

  độ chùng

  hóa học & vật liệu:

  miền võng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sag

  a shape that sags

  there was a sag in the chair seat

  Synonyms: droop

  droop, sink, or settle from or as if from pressure or loss of tautness

  Synonyms: droop, swag, flag

  cause to sag

  The children sagged their bottoms down even more comfortably

  Synonyms: sag down