sagacity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sagacity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sagacity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sagacity.

Từ điển Anh Việt

  • sagacity

    /sə'gæsiti/

    * danh từ

    sự thông minh, sự minh mẫn

    sự khôn ngoan, sự sắc sảo

Từ điển Anh Anh - Wordnet