judgement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

judgement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm judgement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của judgement.

Từ điển Anh Việt

 • judgement

  /'dʤʌdʤmənt/ (judgement) /'dʤʌdʤmənt/

  * danh từ

  sự xét xử

  to pass (give, render) judgment on someone: xét xử ai

  quyết định của toà; phán quyết, án

  the last judgment: (tôn giáo) phán quyết cuối cùng (của Chúa)

  sự trừng phạt, sự trừng trị; điều bất hạnh (coi như sự trừng phạt của trời)

  your failure is a judgment on you for being so lazy: sự thất bại của anh là một trừng phạt đối với cái tội lười biếng của anh đấy

  sự phê bình, sự chỉ trích

  ý kiến, cách nhìn, sự đánh giá

  in my judgment: theo ý kiến tôi

  óc phán đoán, sức phán đoán, óc suy xét; lương tri

  to show good judgment: tỏ ra có óc suy xét

  a man of sound judgment: người có óc suy xét chắc chắn; người biết suy xét

Từ điển Anh Anh - Wordnet