sage-brush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sage-brush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sage-brush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sage-brush.

Từ điển Anh Việt

  • sage-brush

    /seidʤbrʌʃ/

    * danh từ

    (thực vật học) cây ngải trắng