sag (of beam) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sag (of beam) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sag (of beam) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sag (of beam).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sag (of beam)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ võng của dầm