sageness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sageness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sageness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sageness.

Từ điển Anh Việt

  • sageness

    /seidʤnis/

    * danh từ

    sự khôn ngoan, tính già giặn, tính chính chắn