sage green nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sage green nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sage green giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sage green.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sage green

    the color of sage leaves

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).