sagebrush lizard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sagebrush lizard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sagebrush lizard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sagebrush lizard.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sagebrush lizard

    a ground dweller that prefers open ground and scattered low bushes; of United States west between Rocky and Sierra Nevada Mountains

    Synonyms: Sceloporus graciosus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).