sagebrush buttercup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sagebrush buttercup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sagebrush buttercup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sagebrush buttercup.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sagebrush buttercup

    small early-flowering buttercup with shiny yellow flowers of western North America

    Synonyms: Ranunculus glaberrimus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).