sage oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sage oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sage oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sage oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sage oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu cây xô thơm