sage brush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sage brush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sage brush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sage brush.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sage brush

    Similar:

    sagebrush: any of several North American composite subshrubs of the genera Artemis or Seriphidium

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).