swagger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swagger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swagger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swagger.

Từ điển Anh Việt

 • swagger

  /'swægə/

  * danh từ

  dáng điệu nghênh ngang; thái độ nghênh ngang; vẻ vênh váo

  lời nói huênh hoanh khoác lác

  vẻ đường hoàng tự tin; vẻ phóng khoáng

  tính hợp thời trang; vẻ bảnh bao, vẻ lịch sự

  * tính từ

  (thông tục) bảnh bao

  swagger clothes: quần áo bảnh bao

  * nội động từ

  đi đứng nghênh ngang; vênh váo

  nói khoác lác huênh hoang

  * ngoại động từ

  doạ dẫm (ai); nạt nộ (ai)

  to swagger somebody into doing something: doạ dẫm ai bắt làm việc gì; nạt nộ ai bắt làm việc gì

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • swagger

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  thiết bị để dập (rèn)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • swagger

  act in an arrogant, overly self-assured, or conceited manner

  Synonyms: bluster, swash

  Similar:

  swagman: an itinerant Australian laborer who carries his personal belongings in a bundle as he travels around in search of work

  Synonyms: swaggie

  strut: a proud stiff pompous gait

  Synonyms: prance

  tittup: to walk with a lofty proud gait, often in an attempt to impress others

  He struts around like a rooster in a hen house

  Synonyms: ruffle, prance, strut, sashay, cock

  browbeat: discourage or frighten with threats or a domineering manner; intimidate

  Synonyms: bully

  groovy: (British informal) very chic

  groovy clothes