ruffle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ruffle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ruffle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ruffle.

Từ điển Anh Việt

 • ruffle

  /'rʌfl/

  * danh từ

  diềm xếp nếp, diềm đăng ten tổ ong (cổ áo, tay áo)

  lằn gợn, sóng gợn lăn tăn

  ruffle on the surface of the water: sóng gợn lăn tăn trên mặt nước

  khoang cổ (ở loài chim, loài thú)

  sự mất bình tĩnh

  hồi trông rền nhẹ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự xáo động

  a life without ruffle: một cuộc sống không xáo động, một cuộc sống êm đềm

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) cuộc cãi lộn

  * ngoại động từ

  làm rối, làm xù lên

  to ruffle someone's hair: là rối tóc ai

  to ruffle up its feathers: xù lông lên

  làm gợn sóng lăn tăn

  to ruffle the surface of the water: làm cho mặt nước gợn sóng lăn tăn

  làm xáo động, làm mất vẻ thanh bình

  làm trái ý, làm mếch lòng, chọc tức; làm mất bình tĩnh

  to ruffle someone's feelings: làm mếch lòng ai

  kết diềm xếp nếp, kết diềm đăng ten tổ ong (vào cổ áo, tay áo)

  * nội động từ

  rối, xù (tóc, lông)

  gợn sóng lăn tăn (mặt nước)

  bực tức; mất bình tĩnh

  nghênh ngang, vênh váo, ngạo mạn; hung hăng, gây gỗ

  to ruffle it out: vênh váo, ngạo mạn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ruffle

  trouble or vex

  ruffle somebody's composure

  discompose

  This play is going to ruffle some people

  She has a way of ruffling feathers among her colleagues

  erect or fluff up

  the bird ruffled its feathers

  Synonyms: fluff

  disturb the smoothness of

  ruffle the surface of the water

  Synonyms: ruffle up, rumple, mess up

  pleat or gather into a ruffle

  ruffle the curtain fabric

  Synonyms: pleat

  Similar:

  frill: a strip of pleated material used as a decoration or a trim

  Synonyms: flounce, furbelow

  choker: a high tight collar

  Synonyms: ruff, neck ruff

  affray: a noisy fight

  Synonyms: disturbance, fray

  ripple: stir up (water) so as to form ripples

  Synonyms: riffle, cockle, undulate

  tittup: to walk with a lofty proud gait, often in an attempt to impress others

  He struts around like a rooster in a hen house

  Synonyms: swagger, prance, strut, sashay, cock

  flick: twitch or flutter

  the paper flicked

  Synonyms: riffle

  shuffle: mix so as to make a random order or arrangement

  shuffle the cards

  Synonyms: mix