swagger-stick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swagger-stick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swagger-stick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swagger-stick.

Từ điển Anh Việt

 • swagger-stick

  /'swægəkein/ (swagger-stick) /'swægəstik/

  stick)

  /'swægəstik/

  * danh từ

  gậy ngắn (của sĩ quan)