swagger-cane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swagger-cane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swagger-cane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swagger-cane.

Từ điển Anh Việt

 • swagger-cane

  /'swægəkein/ (swagger-stick) /'swægəstik/

  stick)

  /'swægəstik/

  * danh từ

  gậy ngắn (của sĩ quan)