swagger stick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swagger stick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swagger stick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swagger stick.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • swagger stick

    a short cane or stick covered with leather and carried by army officers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).