swaggerer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swaggerer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swaggerer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swaggerer.

Từ điển Anh Việt

 • swaggerer

  /'swægərə/

  * danh từ

  người đi nghênh nang; người vênh váo

  người hay huênh hoang khoác lác

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • swaggerer

  someone who walks in an arrogant manner

  Similar:

  groovy: (British informal) very chic

  groovy clothes

  Synonyms: swagger