swag-bellied nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swag-bellied nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swag-bellied giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swag-bellied.

Từ điển Anh Việt

  • swag-bellied

    /'swæg,belid/

    * tính từ

    phệ bụng