swaging machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swaging machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swaging machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swaging machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swaging machine

    * kỹ thuật

    máy dập nóng

    máy rèn