prize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prize.

Từ điển Anh Việt

 • prize

  /prize/

  * danh từ

  giải thưởng, phầm thưởng

  the International Lenin Peace Prize: giải thưởng quốc tế hoà bình Lê-nin

  to carry off the prize: giật giải, đoạt giải

  (nghĩa bóng) điều mong ước, ước vọng

  the prizes of life: những ước vọng của cuộc đời

  giải xổ số; số trúng

  (định ngữ) được giải, chiếm giải

  prize ox: con bò được giải

  (định ngữ), (mỉa mai) đại hạng, cực

  a prize idiot: thằng ngốc đại hạng

  * ngoại động từ

  đánh giá cao, quý

  to liberty more than life: quý tự do hơn sinh mệnh

  * danh từ

  chiến lợi phẩm (tàu bè, tài sản...)

  to make prize of...: tịch thu (tàu bè, tài sản... ở biển) làm chiến lợi phẩm

  to become prize: bị bắt, bị tịch thu làm chiến lợi phẩm

  (nghĩa bóng) của trời ơi, của bắt được

  * ngoại động từ ((cũng) pry)

  tịch thu (tàu bè, tài sản... ở biển) làm chiến lợi phẩm

  * danh từ ((cũng) prise)

  sự nạy, sự bẩy (bằng đòn bẩy)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đòn bẩy

  * ngoại động từ ((cũng) prise)

  nạy, bẩy lên

  to prize open a box: nạy tung cái hộp ra

  to prize up the cover: bẩy cái nắp lên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • prize

  * kỹ thuật

  phần thưởng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • prize

  something given for victory or superiority in a contest or competition or for winning a lottery

  the prize was a free trip to Europe

  Synonyms: award

  hold dear

  I prize these old photographs

  Synonyms: value, treasure, appreciate

  Similar:

  loot: goods or money obtained illegally

  Synonyms: booty, pillage, plunder, swag, dirty money

  trophy: something given as a token of victory

  pry: to move or force, especially in an effort to get something open

  The burglar jimmied the lock": "Raccoons managed to pry the lid off the garbage pail

  Synonyms: prise, lever, jimmy

  respect: regard highly; think much of

  I respect his judgement

  We prize his creativity

  Synonyms: esteem, value, prise

  Antonyms: disrespect, disesteem

  choice: of superior grade

  choice wines

  prime beef

  prize carnations

  quality paper

  select peaches

  Synonyms: prime, quality, select