prize-fight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prize-fight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prize-fight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prize-fight.

Từ điển Anh Việt

  • prize-fight

    /prize-fight/

    * danh từ

    trận đấu quyền anh lấy giải bằng tiền