prize-fighting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prize-fighting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prize-fighting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prize-fighting.

Từ điển Anh Việt

  • prize-fighting

    /prize-fighting/

    * danh từ

    quyền Anh đấu lấy tiền