prize-fighter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prize-fighter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prize-fighter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prize-fighter.

Từ điển Anh Việt

  • prize-fighter

    /prize-fighter/

    * danh từ

    võ sĩ (quyền Anh) đấu lấy tiền