prize-holder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prize-holder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prize-holder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prize-holder.

Từ điển Anh Việt

  • prize-holder

    * danh từ

    người đoạt giải