choice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

choice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm choice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của choice.

Từ điển Anh Việt

 • choice

  /tʃɔis/

  * danh từ

  sự lựa, sự chọn, sự lựa chọn

  choice of words: sự chọn từ

  to make one's choice of: chọn, lựa chọn

  to take one's choice: quyết định chọn một trong nhiều khả năng

  at choice: tuỳ thích

  by (for) choice: nếu được chọn; bằng cách chọn

  quyền chọn; khả năng lựa chọn

  người được chọn, vật được chọn

  các thứ để chọn

  a large choice of hats: nhiều mũ để chọn

  tinh hoa, phần tử ưu tú

  the choice of our youth: những phần tử ưu tú trong thanh niên của chúng ta

  to have no choice but...

  không còn có cách nào khác ngoài...

  hobson's choice

  sự lựa chọn bắt buộc

 • choice

  (Tech) chọn lựa (d)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • choice

  * kinh tế

  chọn

  lựa

  lựa chọn

  sự chọn

  sự lựa chọn

  * kỹ thuật

  chọn lọc

  lựa chọn

  sự chọn

  sự lựa chọn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • choice

  the person or thing chosen or selected

  he was my pick for mayor

  Synonyms: pick, selection

  the act of choosing or selecting

  your choice of colors was unfortunate

  you can take your pick

  Synonyms: selection, option, pick

  of superior grade

  choice wines

  prime beef

  prize carnations

  quality paper

  select peaches

  Synonyms: prime, prize, quality, select

  appealing to refined taste

  choice wine

  Similar:

  option: one of a number of things from which only one can be chosen

  what option did I have?

  there no other alternative

  my only choice is to refuse

  Synonyms: alternative